Agencija za kadre

O podjetju

Eden od naših glavnih ciljev je povezovati managerje in strokovnjake s področja javnega in zasebnega sektorja, ki imajo znanje in strokovne izkušnje, ki jih lahko posredujejo drugim pravnim in fizičnim osebam, ki to želijo in s tem prispevajo k razvoju javnega in zasebnega sektorja, k medsebojnemu povezovanju in razvoju na območju Republike Slovenije.

Agencija za kadre d.o.o. je podjetje, ki že vrsto let:

 • organizira seminarje in posvete na različnih področjih javnega in zasebnega sektorja;
 • skrbi za medsebojno informiranje, obravnavanje in reševanje aktualnih problemov in ostalih vprašanj, ki imajo skupen širši pomen za javni in zasebni sektor;
 • skrbi za povezovanje javnega in zasebnega sektorja na območju Republike Slovenije,
 • s posveti in seminarji spodbuja razvoj in inovativnosti, učinkovitost ter gospodarnost na področju javnega in zasebnega sektorja,
 • skrbi za povezovanje znanja in izkušenj s področja zdravstva z namenom izboljšanja kakovosti javne mreže storitev na tem področju dostopne vsem državljanom RS,
 • spodbuja vseživljenjsko učenje,
 • spodbuja učinkovito in alternativno rabo energije in aktivnosti za varstvo okolja in ohranitev krajine,
 • ipd.

Z nami sodelujejo predstavniki Ministrstev, Računskega sodišča RS, Univerze, finančni in pravni strokovnjaki, združenja in društva ter javni zavodi s področja zdravstva in drugi strokovnjaki predvsem s področja urejanja prostora, gradbeni strokovnjaki, energetike, optike ipd. Že vrsto let organiziramo tudi posvete o zdravstvenem sistemu, s katerimi želimo osvetliti nekatera njegova pomembnejša področja in prispevati k izboljšanju zdravstvenega sistema Slovenije.

Naša ciljna usmeritev je, da na naših seminarjih in posvetih čim širše zajemamo aktualno problematiko, ki jo prinašajo spremembe predpisov ali uvajanje zakonodaje v praksi. Poudarek je na praktičnih primerih ter aktivnem sodelovanju udeležencev z vprašanji, na katere pridobivajo odgovore tekom posvetov ali seminarjev oziroma po elektronski pošti.

Naše podjetje nudi tudi svetovanje in pomoč pri poslovanju in delovanju državne uprave, lokalne samouprave in oseb javnega prava na lokalnem in državnem nivoju (javni zavodi, javni skladi, agencije..). Svetovalci so izkušeni strokovnjaki iz različnih področij v okviru aktivne baze svetovalcev za posamezna področja na državni in lokalni ravni. Prav tako svetujemo tudi na področju zdravstvenega managementa.

Že vrsti let si prizadevamo za uvedbo novega instituta mentorstva, ki je v drugih državah zelo razširjen in se ga poslužuje tako javna uprava kot podjetja za novo zaposlene. Tako se prelivajo znanje in izkušnje med generacijami. Skrb je namenjena čim prejšnji osvojitvi znanja in tako aktivnega sodelovanja novo zaposlenega. V naši bazi mentorjev so strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem z različnih področij.

Dogodki

BANKA strokovnih kadrov in kadrovski management

Agencija za kadre d.o.o. nudi bazo strokovnjakov iz različnih področij, ki jih lahko najamete za določen čas za izvedbo projekta ali za specifično nalogo na ravni javnega ali zasebnega sektorja.

Banka kadrov deluje na principu pomoči, svetovanja oziroma storitvi izvedbe konkretnih projektov, ki so časovno omejeni. Agencija za kadre d.o.o. vam pomaga najti strokovnjaka, ki vam bo v najhitrejšem možnem času pomagal priti do zastavljenega cilja oziroma rešiti problem. 

Cilj je s čim manjšimi stroški za naše poslovne partnerje doseči čim večji učinek. Zato so naše cene zelo konkurenčne.

Povpraševanje po določeni pomoči oziroma izvedbi storitev strokovnjakov posredujte na naslov:

agencijazakadre@siol.net

Banko kadrov nameravamo v bodoče razširiti tudi na ponudbo in povpraševanje  po določenih vrstah zaposlitve za določen čas na ravni lokalnih skupnosti. Vašo ponudbo ali povpraševanje nam lahko posredujete na enak naslov.

BANKA KADROV- PODROČJA ZNANJA

 • področje javnih financ in javnega računovodstva
 • investicije
 • področje javnega prava
 • priprava proračunov občin in finančnih načrtov javnih zavodov
 • pravno svetovanje pri pripravi pogodb
 • pomoč pri pripravi razvojnih projektov ter priprava investicijske dokumentacije
 • najem strokovnjakov za specifične projekte za določen čas (reorganizacija lokalne samouprave idr.)
 • zdravstva in zdravstvenega managementa
 • promocije zdravja
 • idr.

ORGANIZACIJA SEMINARJEV IN POSVETOV

Agencija za kadre d.o.o.  že vrsto let organizira seminarje in posvete na področju:

 • financiranja in javnih financ na državni in lokalni ravni,
 • davčne zakonodaje in računovodstva,
 • javnih naročil,
 • lokalne samouprave,
 • energetske obnove,
 • energetike in optike,
 • varstva osebnih podatkov,
 • delovanja javnih zavodov, javnih podjetij in drugih oseb javnega prava,
 • delovanja in organiziranja gospodarskih javnih služb,
 • ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti,
 • javno zasebnega partnerstva,
 • zdravstvenega sistema in magementa,
 • pridobivanja EU sredstev,
 • promocije zdravja,
 • priprave projektov in programov na državnem in lokalnem nivoju idr.

 

Vrsto let organiziramo Dneve lokalne samouprave ter Dneve javnih zavodov , med prvimi pa smo organizirali tudi posvet s  področja energetskih obnov objektov v javnem sektorju. Zadnja leta se posvečamo tudi širšemu področju gradbene stroke ter javnih naročil.

 

Agencija za kadre že vrsto let uspešno pripravlja posvet »Etika v belem« v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije in drugimi zainteresiranimi združenji in društvi ter organizacijami s ciljem izboljšave zdravstvenega sistema v Sloveniji.

 

Naš cilj je dvigniti raven znanja javnega sektorja na državni in lokalni ravni ter nuditi strokovno pomoč zaposlenim po čim bolj dostopnih cenah. Sledimo trendu praktičnega usposabljanja, kjer lahko udeleženci sooblikujejo seminar ali posvet s svojimi vprašanji ali pobudami. Predvsem pa želimo na seminarjih in posvetih zajeti čim bolj aktualno problematiko, ki jo predstavijo priznani strokovnjaki iz različnih področij.


Z nami sodelujejo predstavniki Ministrstev, Računskega sodišča RS, fakultete, finančni in pravni strokovnjaki, združenja in društva ter javni zavodi s področja zdravstva in drugi strokovnjaki predvsem s področja urejanja prostora, gradbeni strokovnjaki, energetike, optike ipd.

STORITEV SVETOVANJA

SVETOVANJE OBČINAM, JAVNIM ZAVODOM IN DRUGIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM TER JAVNIM IN ZASEBNIM PODJETJEM S POUDRAKOM NA INDIVIDUALNI OBRAVNAVI

Agencije za kadre d.o.o nudi storitve SVETOVANJA iz banke kadrov,  ki  jo sestavljajo strokovnjaki iz državne uprave, lokalne samouprave, nadzornih institucij ter iz drugih področij javnega sektorja na nivoju države in občine. Le-ti svetujejo posameznim proračunskim uporabnikom (posrednim in neposrednim), javnim podjetjem ter zasebnikom, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki na ravni lokalne samouprave na naslednjih področjih:

 • JAVNE FINANCE- svetovanje in pomoč na področju javnih financ (proračun, računovodstvo, finančni načrti, zadolževanje, pomoč pri pripravi finančnih načrtov, proračunov, bilanc in drugih finančnih in računovodskih dokumentov)
 • JAVNO PRAVO- znanje in svetovanje na področju javnega prava ter pri pripravi pogodb,nasveti pri stečajih, prisilnih poravnavah ipd.......
 • DAVČNO SVETOVANJE-za posredne in neposredne proračunske uporabnike ter javna podjetja
 • GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE-svetovanje na področju gospodarskih javnih služb in javnih podjetij,  
 • JAVNA NAROČILA-svetovanje pri pripravi javnih razpisov-javnih naročil, 
 • DRŽAVNE POMOČI- svetovanje na področju državnih pomoči (de minimis pomoči, subvencije, sheme državnih pomoči-kultura, sociala, zdravstvo, okolje, vrtci podjetja itd.
 • RAVNANJE ter UPRAVLJANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE IN OBČIN-prodaja, oddaja, najem, nakup, upravljanje, stavbna pravica, služnost ipd.
 • POSLOVANJE JAVNIH ZAVODOV-svetovanje na področju poslovanja javnih zavodov, pomoč pri pripravi finančnih načrtov, kontnega plana, javnih naročil itd. 
 • NEPOVRATNA SREDSTVA EU- svetovanje pri pripravi razvojnih projektov
 • JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO- svetovanje ter pomoč pri pripravi projektov javno zasebnega partnerstva,
 • ENERGETSKO IN OKOLJSKO SVETOVANJE
 • INVESTICIJE-pomoč in svetovanje na področju investicij ter pri pripravi projektne dokumentacije
 • NAJEM STROKOVNJAKOV ZA SVETOVANJE ZA DOLOČENE PROJEKTE-NALOGE za določen čas

CILJ svetovanja s pomočjo strokovnjakov iz banke kadrov-baze znanja,  je pripevati k dvigu kakovosti javne uprave, znanju ter omogočati vsem pridobivanje znanja  s čim manjšimi stroški.

Cene svetovanja se gibljejo od 70 EUR do 1.800 EUR neto v odvisnosti od potrebe naročnika, vrste storitve ter obširnosti področja. V kolikor namreč vprašanje zajema več področij, je cena temu primerno prilagojena. Storitve se naročajo z NAROČILNICO.

Pri pripravi različne dokumentacije, vodenju projektov ali pri najemu strokovnjakov za daljše obdobje za konkretno nalogo ali projekt, so cene odvisne od obsežnosti projekta oziroma naloge ter predmet posebne pogodbe.

POVPRAŠEVANJE POŠLJITE NA ELEKTRONSKI NASLOV:
 
agencijazakadre@siol.net

ORGANIZACIJA SEMINARJEV IN POSVETOV

Ekspertna svetovalnica predstavlja kombinacijo strokovne delavnice z možnostjo dodatnega individualnega svetovanja udeležencem. Strokovne delavnice izvajamo v sodelovanju z ministrstvi, fakultetami ter drugimi strokovnjaki in eksperti z različnih področij.

Strokovne delavnice oblikujemo glede na povpraševanje in potrebe naročnika.

MENTORSTVO NA DELOVNEM MESTU

Ena od najpogostejših slabosti v javni upravi in podjetjih je, da je novo zaposleni, ki prevzame nove naloge, ne glede na stopnjo zahtevnosti in odgovornosti, prepuščen samemu sebi.

Restriktivno zaposlovanje v času krize ne omogoča, da bi novo zaposlenega uvedli v delo. S tem novo zaposleni izgublja ogromno energije, ki bi jo moral usmeriti v svoj delovni proces. Namesto, da bi novo zaposleni takoj lahko pričel učinkovito delati, se mora ukvarjati z nekimi osnovnimi stvarmi, ki so drugim že znane, on pa jih mora odkriti sam. 


Mentorstvo je eden od najbolj učinkovitih načinov učenja pri delu in izboljševanju različnih procesov. V Sloveniji se tega zelo malo poslužujejo. Prav nova zakonodaja na trgu dela pa je zopet omogočila, da mentorstvo ponovno zaživi.

 

Mentorstvo se  uporablja kot prenos znanja in izkušenj iz izkušenih zaposlenih na manj izkušene novo zaposlene ter se jih uvaja v novo delovno okolje. Izkušnje iz tujine pa kažejo, da je mentorstvo še veliko več. Poleg uvajanja na novo delovno mesto se mentorstvo kaže tudi kot:

 

 • dolgoročna pomoč osebam, ki se usposabljajo za ključne vodje ali nove direktorje,
 • pomoč vodjem, ki še ne dosegajo postavljenih ciljev,
 • način usposabljanja zaposlenih, če so bili dalj časa odsotni z dela,
 • pomoč diskriminiranim skupinam (ženske, manjšine…) da razvijejo kompetence za prevzem vodilnih položajev v podjetjih.

 

Mentorstvo je v bistvu akcijsko učenje, ki je, kolikor je le mogoče, strukturirano, načrtovano in ciljno usmerjeno. Bistvo mentorstva je v tem, da gre za učenje, ki je zelo praktične narave. Za razliko od ostalih oblik učenja, kjer se nabira neko teoretično znanje, se pri mentorstvu vsebina učenja nanaša na pridobivanje specifičnih in aktualnih znanj, ki jih v šolah ni mogoče pridobiti. Poleg tega pa je mentorstvo tudi seznanjanje posameznika z organizacijsko strukturo in delovanjem organizacije.

MENTORSKI PROGRAMI IMAJO NASLEDNJE PREDNOSTI:

 1. Prenos znanja od izkušene osebe (mentorja) na osebo, ki se uči (pripravnika oziroma novo zaposlenega)
 2. Podpora mladim strokovnjakom, da svoje teoretično in drugo različno znanje čim hitreje prenesejo v praktično uporabo.V kolikor mladim strokovnjakom ni dana možnost, da vnesejo svoje ideje in novo znanje v način delovanja in v poslovanje organizacije, je njihov potencial neizkoriščen. Škoda, ki se zgodi ob tem, ko pride v organizacijo nov kader z novimi znanji in tega znanja v organizaciji ne uspejo vključiti v razvoj, je izjemna. Novo zaposleni, še posebej če so to strokovnjaki, potrebujejo podporo ključnih oseb. Mentor, ki razume pomen novosti, ki jih prinaša novo zaposleni, mu jih lahko pomaga razvijati in nato predstaviti koristi teh izboljšav osebam, ki odločajo. 
 3. Neformalna pomoč novo zaposlenim, da se pri svojem delu naučijo razmišljati in delovati na način, da si olajšajo delo in povečajo učinkovitost. Javna uprava že ima oblikovane strategije ter  delovni proces. Škoda je, da novo zaposleni odkriva tisto, kar je že znano. Pomembno je, da novo zaposleni čim prej spozna, kako si lahko olajša neka dela in opravila. Če ima nove zamisli in ideje, kako nekaj izboljšati, bodo te zamisli uporabne šele potem, ko bo celovito razumel procese in ne samo delčke, pri čemer mu bo mentor v izjemno pomoč.
 4. Pomoč pri izgradnji socialne mreže.Novo zaposlenim hitra izgradnja socialne mreže znotraj javne uprave omogoča, da dobijo dostop do potrebnih informacij in da spoznajo način poslovanja organizacije. Še posebej je pomembno, da si novo zaposleni izgradi socialno mrežo z osebami znotraj organizacije s katerimi je njegovo delovno mesto na kakršen koli način povezano in ustvari pogoje za timsko delo. Mentor mu je tu lahko v zelo veliko pomoč.